Algemene Voorwaarden

artikel 1.Algemeen

1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Indien Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Kleedkamer ea

1.De toegang voor de begeleidende personen van de artiest is gratis (zie eventuele gastenlijst) ; de organisator blokkeert steeds minimum 10 plaatsen in de zaal voor de gasten van de artiest (na akkoord van de artiest kunnen deze plaatsen eventueel verkocht worden). Indien de organisator werkt met pasjes, zal hij minstens 2 pasjes (alle toegang) ter beschikking klaarleggen voor Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) . De werknemers van Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu)  hebben steeds gratis toegang tot het optreden.

2.Er dient minimum één nette, ruime, verlichte, afsluitbare kleedkamer te zijn met de nodige voorzieningen zoals verwarming, warm/koud water, spiegels, zeep en handdoeken + security-personeel. De kleedkamer dient zo dicht mogelijk bij de achterzijde van het podium of een speelplek te zijn, zodat de artiest niet hoeft door het publiek te gaan om het podium te betreden. De zaal/speelplek en de kleedkamer(s) worden ter beschikking gesteld van de artiest ten minste 6 uur voor de aanvang van het optreden. Publiek wordt slechts 30 minuten voor aanvang van het optreden in de zaal toegelaten, en zeker niet voor het beëindigen van de soundcheck, uitgezonderd voor festivals.

3.De organisator zorgt voor een redelijk aantal gratis consumpties in de kleedkamer en eventueel een maaltijd (zie technische fiche of rider).

Vergunningen

1.De organisator verklaart in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen, enz. van overheidswege, SABAM, enz. en kan bij het ontbreken hiervan zich niet beroepen op overmacht. De organisator overhandigt aan de artiest een ‘SABAM-verklaring der uitgevoerde werken’ ter ondertekening.

artikel 2 risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De artiesten zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Animare.eu worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) u zijn verstrekt, heeft Animare.eu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Animare.eu ter beschikking heeft gesteld. De artiesten en Animare.eu zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Animare.eu is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Animare.eu en de artiesten op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 5.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten daardoor direct of indirect ontstaan.

7.Indien Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

8.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de artiesten - alsdan alsnog bereid zijn om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu)  en de artiesten rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 artikel 3 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst .Indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) kan worden gevergd.

 3. Wanneer weersomstandigheden een optreden onvoldoende mogelijk maken, zijn de artiesten gerechtigd het optreden te beëindigen. Indien de weersvoorspellingen de artiesten voortijdig doen vermoeden dat nakoming van de overeenkomst onvoldoende mogelijk is, hebben de artiesten en Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) het recht de overeenkomst te wijzigen dan wel te ontbinden. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de artiesten behouden in dat geval hun aanspraak op voldoening van het overeengekomen bedrag, zonder aftrek van kosten of korting. Dit bedrag wordt verminderd met 25% indien de ontbinding van de overeenkomst minimaal 12 uur vantevoren geschiedt, evenredig 50% bij minimaal 24 uur.

 4. Indien het gedrag van de opdrachtgever of diens gasten verhinderen dat de artiesten hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren, of dat dit gedrag het risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan materiaal, kostumering of letsel van de artiesten, is laatstgenoemde gerechtigd het optreden te beëindigen met behoud voor Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de artiesten van voldoening van het overeengekomen bedrag plus het recht van de artiesten op volledige schadevergoeding.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de artiesten enAnne Vandelanotte GCV (Animare.eu) op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de artiesten en Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden zij hun aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 6. Indien de artiesten of Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 7. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, zijn de artiesten en Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 8. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan de artiesten en Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de artiesten, zullen de artiesten en Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de artiesten en Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) anders aangeeft.

10.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 11.Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 4 Overmacht

1.De artiest verplicht zich er toe om in geval van overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.) dit terstond aan de organisator en Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) mede te delen, eventueel gevolgd door een attest ; het optreden wordt verschoven naar een latere datum in gezamelijk overleg tenzij de artiest akkoord gaat om dit kontrakt te annuleren. De organisator kan geen aanspraak maken op welkdanige schadevergoeding ook. Voorlopige en/of definitieve stopzetting van de artiest is een geval van overmacht. Bij een kontrakt met meerdere artiesten kan de annulatie van één artiest geen aanleiding geven tot het verbreken van het kontrakt.

2. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de artiesten zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) noch de artiesten geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor de artiesten niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de artiesten of van derden daaronder begrepen. Animare.eu en de artiesten hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Animare.eu of de artiesten hun verbintenis hadden moeten nakomen.

 4. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de artiesten kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid  noch verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voo rzoveel Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten ten tijde van het intreden van overmacht hun verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de artiesten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 5 Betaling en incassokosten

1. Betaling van het honorarium en alle andere vergoedingen, eventueel verminderd met het reeds betaalde voorschot dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (in sommige uitzonderlijke gevallen 30 dagen), op een door Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Animare.eu aangegeven.Alle onkosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, vergunningen, enz. vallen ten laste van de organisator (KB van 29.11.69). Het vermelde honorarium is netto, eventueel inclusief de commissie van Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) . Eventuele voorschotten dienen ten laatste 1 maand (tenzij anders vermeld) voor datum van het optreden aan Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) overgemaakt te worden. Alle partijen verklaren hierbij dat  honoraria, subsidies, vergoedingen of voorschotten betaald worden via Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu)  .

 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een administratieve kost van 10% en een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) u echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Betalingen en contractbreuk:

1.​Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% en met interesten à rato van 1% per maand. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding, alsmede de schadevergoeding bij kontraktbreuk door de organisator , in onderling overleg en na onderhandeling werd bepaald als zijnde de potentiële schade die de artiest en Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) als gevolg van niet-betaling of kontraktbreuk van deze overeenkomst lijdt. Partijen verklaren dat deze clausule geen strafbeding is en in overeenstemming met artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.

2.Indien het optreden dient afgelast of stopgezet te worden omwille van de weersomstandigheden, wanordelijk verloop van de manifestatie, overheidsbevel, enz. zal toch het volledige honorarium uitbetaald worden, tenzij de artiest de uitdrukkelijke en enige oorzaak is.

3.Ingeval van kontraktbreuk door de organisator, behoudens overmacht, zal deze onmiddellijk een schadevergoeding moeten betalen aan de artiest of Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) gelijk aan het volledige honorarium. Onder kontraktbreuk wordt eveneens verstaan het niet naleven van alle punten van dit kontrakt. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkele feit van kontraktbreuk. Alle kosten te dier zaken te maken, alsook de kosten om de organisator tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de organisator. Tevens is de organisator gehouden alle schade te vergoeden die voor de artiest en Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) zal ontstaan, zulks in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen : de kosten van exploitatie, procedures, advokaten, prokureurs, gerechtskosten, enz. In het geval van overmacht buiten de wil van de organisator zal de uitvoering van dit kontrakt verschoven worden naar een latere datum en dit tegen het vermelde honorarium te vermeerderen met de eventuele extra-kosten. ANIMARE.EU treedt enkel op als bemiddelaar, niet als werkgever.

artikel 6 Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

1. Indien Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling en de bepaling van het contract is geregeld.

 2. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de artiesten zijn uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de artiesten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de artiesten toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 5. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van instructies van de artiesten of Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) , danwel het niet aanleveren van een veilige werkomgeving, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten of zijn leidinggevende ondergeschikten.

9. Anne Vandelanotte( Animare.eu, ) verwijdert alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van zich af voor mogelijke fouten in de informatie geleverd in deze website, evenals het gebruik of de gevolgen die daaruit mochten voortvloeien van het gebruik door derden van deze site. Bepaalde informatie kan na verloop van tijd niet meer juist zijn. Anne Vandelanotte( Animare.eu,) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website en wordt niet verantwoordelijk gesteld indien de informatie niet meer actueel is.
Anne Vandelanotte( Animare.eu), kan dus niet verplicht worden tot enige terugbetaling aan de opdrachtgever.

10. Anne Vandelanotte( Animare.eu,) weigert elke aansprakelijkheid in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht.
Opdrachtgever dient ook vóór het begin van het contract een pdf document te tekenen en terug te mailen of opzenden.
De opdrachtgever moet per mail binnen de 5 dagen per mail  Anne Vandelanotte( Animare.eu,) verwittigen indien er wijzigingen moeten gebracht worden of indien er fouten blijken te zijn. De opdrachtgever moet schriftelijk de correcte versie ervan leveren per mail. Anne Vandelanotte( Animare.eu,  aanvaardt enkel foto's die betrekking hebben tot de onderneming van de desbetreffenden klant. Anne Vandelanotte( Animare.eu, ) kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de klant foto's verstrekt die niet tot zijn bezit behoren.

11. Anne Vandelanotte( Animare.eu) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Anne Vandelanotte( Animare.eu,) tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud. Aan Anne Vandelanotte( Animare.eu,) door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Opdrachtgever vrijwaart Anne Vandelanotte( Animare.eu,) van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

12. Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

13. Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten alsook op alle genoemde websites van Anne Vandelanotte Btw nummer : BE 0667.816.789
Anne Vandelanotte ( Animare.eu,) is de wettelijke houder van de volgende handelsnamen: eventplanner4u.be, eventplanner4u.com, Plan4events.be,  Eventsbooster.be,  Eventsbooster.com

 artikel 7 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de artiesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Animare.eu of de artiesten toerekenbaar is. Indien Animare.eu of de artiesten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Animare.eu of de artiesten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn Animare.eu of de artiesten, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Animare.eu of de artiesten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 Artikel 8 Intellectuele eigendom

1.Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten behouden zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten hebben het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2.De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Anne Vandelanotte (Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu)  of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

3.Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van Anne Vandelanotte ( Animare.eu, ) en bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.

4.Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt.  Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

Artikel 9. Niet toegestaan gebruik
U verbindt zich er o.m. toe: De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan de met  verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten of enige andere derde. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter). De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan   te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Anne Vandelanotte of derden, verbindt u zich ertoe  Anne Vandelanotte ( Animare.eu,) of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van  Anne Vandelanotte ( Animare.eu, )  of derden als gevolg van een inbreuk hierop.  Anne Vandelanotte ( Animare.eu, ) werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden.  Anne Vandelanotte kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.  Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu)  kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden in de informatie van derden.

Artikel 10. Merken en handelsnamen

Het logo en de benaming van Animare.eu is een handelsnaam die wettelijk in heel Europa beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Anne Vandelanotte ( Animare.eu,)   .

Artikel 11. Territorale Bevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd (Brugge).
In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

 artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) of de artiesten partij zijn, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Animare.eu

 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu)

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Anne Vandelanotte ( Animare.eu, ) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Voor meer informatie over  tarieven op onze websites kunt u contact opnemen met info@animare.eu

Artikel 14 Privacy en veiligheid

  • Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) garandeert de identiteit van de klanten niet te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, tenzij daarover overeengekomen.
  • Alle informatie en inhoud op deze site en webpagina's dient als referentie. Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) .eu behoudt zich het recht de informatie ervan te wijzigen zonder voorafgaande notificatie.
  • Alle artikelen, foto's en teksten in deze site kunnen ter aller tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande notificaties.
  • Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor mogelijke fouten in de informatie geleverd in deze website, evenals het gebruik of de gevolgen die daaruit mochten voortvloeien door het gebruik van derden van deze site. 
  • Alle informatie, inlichtingen, documenten, teksten,beelden blijven het eigendom van Anne Vandelanotte GCV (Animare.eu) en de artiesten.
  • De gegevens die u als klant meegeeft worden enkel gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden. Dit zijn m.a.w. naam, voornaam, adresgegevens, telefoon en email.
  • Uw email wordt enkel gebruikt voor mailings. U kunt via de nieuwsbrief uitschrijven of via mail met als commentaar: unsuscribe.
  • Voor uw commentaar of suggestie kunt U een email zenden via mail 

Cookie policy

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz.
Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.
Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

Anne Vandelanotte GCV gebruikt cookies om te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen.

3. Welke soorten cookies gebruiken we ?

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken Google Analytics wat zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken - Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt

4. Hoe kan u uw cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de 'Help'-knop op uw browser of via de volgende links:
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.
Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Daarnaast kan u op volgende sites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.